Krijo llogarinë

TË DHËNAT E LLOGARISË
Sugjerim: Fjalëkalimi juaj duhet të përmbaj të paktën 8 karaktere, të paktën nje shkronjë me gërmë të madhe dhe një numër
VERIFIKIMI TË DHËNAVE
Sugjerim: Numri personal identifikues duhet të përmbajë të paktën 2 shkronja dhe 8 numra.
Sh.: 355681234567